top of page

služby

Našim klientům poskytujeme komplexní a profesionální služby v oblasti architektury staveb. Projekty zpracováváme od úvodní architektonické studie, přes veškeré dokumentace určené pro získání stavebního povolení až po dokumentaci prováděcí. Specializujeme se také na návrhy interiéru, tvorbu fotorealistických vizualizací a animací, které k dokumentacím standardně dodáváme. Pojďme se společně podívat, co vše nabízíme a co je dobré na začátek vědět. 

Postavit si vlastní rodinný dům je snem velké většiny z nás a každý si jistě přeje cítit se v budoucím stavení prostě jako doma. Pokud se rozhodnete postavit vlastní dům, vložit do něj nejen své úspory, ale také své sny a přání, je (více než) vhodné si vše náležitě promyslet a k celému procesu přizvat někoho, kdo splní, ba ještě lépe předčí vaše očekávání. Stavba domu je zpravidla rozhodnutí na celý život, a podle nás není vhodné uchylovat se ke kompromisním řešením v podobě katalogových domů či vymyšlení podoby stavby narychlo během pár týdnů.

DREAM HOMES - služby - nový domov - plavec

Možná vás napadne, proč je nutné k návrhu rodinného domu přizvat architekta? Proč jednoduše nestačí oslovit šikovného stavebního inženýra, který vám po technické stránce zpracuje váš vlastní návrh? Nuže, zde je několik důvodů.

My jako architekti se staneme vaším průvodcem, který vás správnými otázkami navádí přemýšlet o věcech, které by vás samotné v souvislosti s rozvržením prostoru pravděpodobně nenapadly. Těmito kroky se společně dopracujeme k celkové představě o vašich potřebách, které poté s přispěním našich nápadů a zkušeností přetavíme ve váš vysněný domov se zachováním celkové koncepce stavby. 

Proces přípravy stavby domu je možné pro zjednodušení shrnout do následujících kroků:

předprojektová příprava

Při přípravě vašeho vysněného bydlení dbáme především na individuální přístup. Nejprve se několikrát osobně sejdeme. Na těchto schůzkách prodiskutujeme vaše představy, přání, finanční možnosti i možnosti vašeho pozemku. Dále se osobně seznámíme s vaší parcelou a jejím okolím a prostudujeme územně plánovací dokumentaci, která nám společně s požadavky stavebního úřadu řekne, jaká omezení je nutné respektovat. Zjistíme si také, kudy vedou inženýrské sítě a jaká mají ochranná pásma, ve kterých nelze stavět.

DREAM HOMES - sluzby - uzemni plan - plavec
předprojektová příprava.
architektonická studie.

architektonická studie

 

Po této přípravě je na řadě jeden z nejdůležitějších kroků stavby, a to zpracování architektonické studie neboli studie stavby. Ta představuje koncept navrhovaného domu. Díky nám se vám podaří přenést veškeré vaše sny a představy do funkčního řešení, které se potká s vašimi finančními možnostmi a bude přesně vyladěné pro váš jedinečný pozemek.

Do domu se promítne, jak je pozemek orientovaný na světové strany, kde je umožněn vjezd a vstup na pozemek, jak je rovinatý či jak je svažitý, kde bude nejvíce slunce a kde naopak stín. Nemálo významný je při tvorbě studie charakter okolní zástavby. To vše a mnoho dalšího je potřeba zohlednit při tvorbě dokonalého domova. Je to přesně to, co výrazně odlišuje projekt na míru od projektu typového. Typový projekt, který je navržený pro univerzálního uživatele na ideální pozemek, totiž nezohledňuje vaše požadavky, specifika vaší parcely ani omezení daná územním plánem – je to jedno velké kompromisní řešení.

Proces tvorby studie stavby probíhá následovně:

1. ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ

Po seznámení se s vaším pozemkem a nastudování možností výstavby od vás budeme potřebovat zadání, tedy představy o vašem budoucím bydlení. Ukážete nám fotky staveb, které se vám líbí. Pobavíme se společně o vašich oblíbených materiálech a barvách, ale především o vašem každodenním životě. Čím více nám toho o sobě prozradíte, tím lépe pochopíme, co od domu očekáváte. Poté se budeme moci ponořit do práce.

DREAM HOMES - sluzby - moodboard - plavec

 

2. TVORBA OBJEMOVÉHO SCHÉMATU

Každý správný dům má svůj příběh. A příběh vašeho domu začne vznikat právě v tuto chvíli. Tvorbou objemového schématu rozumějte proces, kdy vymýšlíme, jaký tvar bude dům mít, kde bude usazený na pozemku a jak bude natočený z hlediska světových stran. Pomocí názorných kreseb vám naše myšlenkové pochody, které nás k tvaru domu a jeho osazení dovedly, vysvětlíme. Tím se s příběhem vašeho domu seznámíte.

DREAM HOMES - sluzby - objemove schema - plavec

 

3. ROZMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ NEBOLI DIPOZICE DOMU

Následným krokem je vyladění pozic místností v rámci jednotlivých pater domu neboli také půdorys. Navrženou dispozici domu vám budeme prezentovat vždy i s doprovodným komentářem, proč jsme daný pokoj umístili právě tam. V tomto bodě většina našich klientů velmi oceňuje, že máme dům připravený ve 3D modelu, kterým lze v našich programech procházet. Nejenže si tedy přesně představíte, jak bude dům vypadat uvnitř, ale uvědomíte si také velikosti místností a jejich vzájemných návazností.

 

Tuto fázi s vámi budeme několikrát konzultovat tak, aby vše bylo přesně podle vašich představ. Budete mít vždy dostatek času si naše nápady promyslet a vyjádřit se k nim. Nemusíte mít tedy obavy, že od nás dostanete finální návrh bez toho, aniž byste byli součástí procesu jeho zpracování.

DREAM HOMES - sluzby - pudorys domu - plavec

 

 

4. NAVRŽENÍ CELKOVÉHO VZHLEDU DOMU

Jakmile si finálně schválíme vnitřní uspořádání domu, je na řadě jeho vnější vzhled. Materiálové řešení jednotlivých částí domu, velikosti oken, ploty, barevnost fasád, ale také například přesahy střech, zábradlí nebo terasy. Dům je nyní kompletní.

DREAM HOMES - skica - moderní dům - plavec

 

5. VIZUALIZACE DOMU

Díky fotorealistickým vizualizacím vašeho domu budete přesně vědět, jak bude dům po výstavbě vypadat a jak zapadne do okolí. Pro každý dům si v grafickém programu zpracujeme 3D model. Z tohoto modelu poté vytváříme vizualizace stavby, kde jednotlivé materiály, světla i stíny téměř odpovídají skutečnosti.

V případě zájmu vám můžeme připravit také animaci domu ve formě krátkého videa nebo zasazení budoucího domu do reálné fotografie pozemku.

DREAM HOMES - sluzby - vizualizace - moderní rodinný dům - plavec

 

6. DOKONČENÍ ARCHITEKTONICKÉ STUDIE

Finálně zpracovanou architektonickou studii od nás dostanete elektronicky a ve formě vytištěné knihy o cca 30 stranách.Tato knížka uceleně zachycuje veškeré kroky studie stavby a věříme, že pro vás bude pěknou upomínkou na první fázi přípravy vašeho nového domova.

Architektonická studie DREAM HOMES ARCHITECTURE.

 

 

Proces zpracování kvalitní architektonické studie trvá zpravidla 2-3 měsíce, nicméně časový průběh je velmi individuální. Roli z hlediska časové náročnosti hraje hlavně množství vstupních informací, ambice investorů i vzájemná důvěra a naladění na stejnou notu.

Vizualizace rodinného domu Jihlava Architektonická studie DREAM HOMES ARCHITECTURE.

dokumentace pro územní a stavební řízení

 

Dokumentace pro územní řízení slouží pro rozhodnutí stavebního úřadu o určení území na zastavění a pro umístění stavby na něm. U jednoduchých staveb se běžně tato dokumentace slučuje s dokumentací pro stavební řízení, jejímž účelem je poskytnout stavebnímu úřadu podklad pro posouzení navrhované stavby a jejího souladu s podmínkami územního rozhodnutí. Projekt potřebný pro stavební povolení musí poskytnout jednoznačnou urbanistickou, architektonickou, výtvarnou, prostorovou, dispozičně-provozní, konstrukční a materiálovou charakteristiku stavby pro posouzení požadavku veřejných zájmů. Cílem této dokumentace je vydání stavebního povolení. Jedná se o druhý důležitý krok, který navazuje na architektonickou studii.

Aby vám bylo stavebním úřadem povolení vydáno, je nutné získat na základě zpracované dokumentace kladná stanoviska dotčených orgánů státní správy. Tato stanoviska vydává například odbor životního prostředí, hasiči, hygiena, správci inženýrských sítí, ale často také například odbor památkové péče nebo vlastníci dopravní infrastruktury. 

Doba zpracování dokumentace pro společné územní a stavební řízení je závislá na velikosti stavby. Obecně lze říci, že jsme schopni do 3 měsíců od schválení architektonické studie vydat dokumentaci pro vyjádření dotčených orgánů.

DREAM HOMES - stavební plány - projektová dokumentace - služby - plavec
dokumentace pro stavební povolení
návrh interiéru.

návrh interiéru

Návrh interiéru představuje samostatný projekt. V rámci architektonické studie i dokumentace pro stavební řízení se interiéru věnuje malá pozornost. Po těchto dvou fázích je jasné pouze rozmístění základních zařizovacích předmětů tak, aby se dala jednoznačně vytvořit dispozice domu.

 

V případě, že se rozhodnete svěřit do našich rukou také návrh interiéru domu, dostanete poklady k přesnému řešení osvětlení, podlahových krytin, skladby kuchyňské linky či design jednotlivých kusů nábytku. Samozřejmostí je zpracování fotorealistických vizualizací každé řešené místnosti.

Postup návrhu interiéru probíhá obdobně jako studie stavby – na základě vašich představ a oblíbených materiálů.

DREAM HOMES - vizualizace interiéru - plavec
dokumentace proprovedení stavby.

dokumentace pro provedení stavby

Tato dokumentace je zpracována na základě výsledků z předchozích fází za účasti všech nezbytných profesí (zdravotně-technické instalace, elektroinstalace, vytápění, chlazení, vzduchotechnika atd.) a hlavně jejich koordinace. Dokumentace slouží k detailnímu rozkreslení výkresů, specifických detailů, určení jednotlivých materiálů a zařizovacích předmětů tak, aby při realizaci stavby bylo zcela zřejmé, jak která část stavby bude vypadat a jakým způsobem bude provedena.

Dokumentace pro provedení stavby je podkladem pro zadávací dokumentaci při výběru dodavatele stavby. Obsahuje výkaz výměr, který slouží spolu s dokumentací k možnému ocenění díla stavební firmou. Také slouží jako podklad pro realizaci stavby a v neposlední řadě je určena pro stavební dozor, který má možnost na jejím základě detailně kontrolovat kvalitu a správnost provedení stavebních prací.

DREAM HOMES - služby - dokumentace pro provedení stavby - plavec
autorský dozor.

autorský dozor

 

Autorský dozor je komplexní činnost, kterou vždy vykonává autor projektové dokumentace.

V rámci autorského dozoru budeme přímo na stavbě kontrolovat její průběh. Posoudíme, zda se staví v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, zhodnotíme návrhy zhotovitelů na změny a odchylky od projektu, pro dodavatele stavby budeme tvořit další možné detaily nad rámec projektu, upravovat dokumentaci na ekonomičtější varianty konstrukcí či materiálů. Součástí autorského dozoru je také vzorkování konkrétních materiálů a barevností na místě stavby a mnoho dalšího, co se může v průběhu výstavby vyskytnout.

DREAM HOMES - služby - autorský dozor - plavec

 

 

Na závěr bychom rádi zmínili, že pokud se rozhodnete využít našich služeb není nutností objednat si veškeré části. Je naprosto v pořádku, pokud si interiér svého domu vymyslíte sami nebo díky svým technickým znalostem nevyužijete rozpracování projektu na úroveň dokumentace pro provedení stavby. Na zpracování navazujících částí je možné se domlouvat také v průběhu spolupráce.

sjednat schůzku - nezávazně a zdarma

Výborně! Zpráva byla přijata.

bottom of page